Ασφάλιση κατοικίας

Το σπίτι σας και το περιεχόμενό του αποτελούν ένα σοβαρό περιουσιακό στοιχείο για εσάς. Είναι ο δικός σας χώρος που τον δημιουργήσατε με κόπο, μεράκι και πολύ φροντίδα. Το σπίτι σας είναι μια επένδυση με μεγάλη συναισθηματική και οικονομική αξία. Κανείς από εμάς δεν θα ήθελε να δει την περιουσία του, αυτό που δημιούργησε με κόπους μιας ζωής να καταστρέφεται.

Πολλοί είναι, όμως, οι κίνδυνοι που απειλούν τόσο την κατοικία σας ως περιουσία όσο και εσάς μέσα σε αυτήν. Τα προγράμματα μας σας παρέχουν προστασία έναντι αυτών των κινδύνων και σας βοηθά να διασφαλίσετε ότι θα κρατήσετε την κατοικία σας για πάντα ότι και εάν σας επιφυλάσσει το μέλλον.

Έχουμε μία σειρά προγραμμάτων ασφάλισης κατοικιών που καλύπτουν από τις βασικότερες ως τις πλέον σύγχρονες ασφαλιστικές ανάγκες σας. Τα προγράμματα αυτά έχουν απλή σύνταξη, φιλική μορφή, κατανοητούς όρους ασφάλισης, σαφείς εξαιρέσεις και ανταγωνιστικές τιμές.

Καλύψεις Κτιρίου & Οικοσκευής

 ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Καλύπτονται οι Ζημιές από Φωτιά (σύμφωνα με τους γενικούς όρους του συμβολαίου)

ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ

Καλύπτονται οι Ζημιές από Πτώση Κεραυνού (σύμφωνα με τους γενικούς όρους του συμβολαίου)

ΈΚΡΗΞΗ (Φυσική ή Χημική)

Καλύπτονται οι υλικές ζημιές από έκρηξη φυσική ή χημική έστω και αν δεν επακολούθησε πυρκαγιά.

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ

Καλύπτονται οι ζημιές από πτώση αεροσκαφών ή αντικειμένων που αποκολλήθηκαν από αυτά.

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τρομοκρατικές ενέργειες, μεμονωμένες ή μη.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ, ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΔΕΝΔΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ κλπ.

Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές που προέρχονται άμεσα από Πυρκαγιά δασών, θάμνων, συστάδων δέντρων ή εκχέρσωσης εδάφους με φωτιά.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου προς τρίτους, για τις Υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από την μετάδοση πυρκαγιάς καλυπτόμενου κινδύνου.

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΡΕΙΠΙΩΝ

Καλύπτονται τα έξοδα για την κατεδάφιση ερειπίων, εκκαθάριση και μεταφορά υπολειμμάτων, συντριμμάτων μετά από επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου.

ΘΥΕΛΛΑ – ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ – ΠΛΗΜΜΥΡΑ – ΧΙΟΝΙ – ΠΑΓΕΤΟΣ

Καλύπτονται οι Ζημιές από Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα, Χιόνι και Παγετό σε ασφαλισμένα αντικείμενα εντός στεγασμένου χώρου.

ΔΙΑΡΡΗΞΗ ή ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ και/ή ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ και/ή ΎΔΡΕΥΣΗΣ και/ή ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές από νερά που προέρχονται από διάρρηξη ή υπερχείλιση δεξαμενών, σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, ψύξης, ύδρευσης και αποχέτευσης.
Καλύπτονται επίσης οι ιδίες ζημιές των σωληνώσεων.

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΔΑΤΟΣ

Καλύπτονται οι ζημιές τρίτων από διαρροή υδάτων.

ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ

Καλύπτονται τα έξοδα για την άντληση υδάτων μετά από επέλευση καλυπτομένου κινδύνου

ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ

Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια πολιτικών ταραχών κτλ.

ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια κακόβουλων ενεργειών.

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ και/ή ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ και/ή ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ και/ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ

Καλύπτονται οι ιδίες ζημιές του λέβητα κεντρικής θέρμανσης που προκλήθηκαν από έκρηξη του ίδιου του λέβητα.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Καταβάλλεται στον ιδιοκτήτη το τεκμαρτό ενοίκιο σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης ή το ενοίκιο του συμβολαίου σε περίπτωση μίσθωσης μετά από επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου που καθιστά το σπίτι ακατοίκητο.

ΖΗΜΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ή ΑΠΟΠΕΙΡΑΣ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ

Παρέχεται σε πρώτο κίνδυνο, για κεφάλαιο μέχρι ένα ποσό ανά γεγονός

ΚΛΟΠΗ και/ή ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΛΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ

Καλύπτονται οι ζημιές και η απώλεια αντικειμένων της οικοσκευής από διάρρηξη.

ΛΗΣΤΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

Ισχύει για κεφάλαιο μέχρι έναποσό, το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή ανά γεγονός και ετησίως

ΘΡΑΥΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ – ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ

Καλύπτονται οι ζημιές λόγω θραύσης των υαλοπινάκων ή κρυστάλλων θυρών και παραθύρων καθώς και των καθρεπτών από οποιαδήποτε αιτία.
Καλύπτονται επίσης οι δαπάνες μεταφοράς και τοποθέτησης αυτών.

ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές από την πρόσκρουση οχήματος εφόσον το όχημα δεν ανήκει στον ασφαλιζόμενο ή μέλος της οικογενείας του ή εφόσον όχημα ιδιοκτησίας τρίτου δεν οδηγείται από τον ασφαλιζόμενο ή μέλος της οικογενείας του .

ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

Ισχύουν απαλλαγές ανά γεγονός και για κεφάλαιο μέχρι ένα ποσό ετησίως

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Καλύπτονται τα έξοδα μετακόμισης εφόσον η οικοδομή κριθεί ακατάλληλη για χρήση μετά την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου.

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Καλύπτονται τα έξοδα προσωρινής μεταστέγασης εφόσον η οικοδομή κριθεί ακατάλληλη για χρήση μετά την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου.

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ

Καλύπτονται τα έξοδα ξενοδοχείου οποιασδήποτε κατηγορίας εφόσον η οικοδομή κριθεί ακατάλληλη για χρήση μετά την επέλευση καλυπτόμενου κινδύνου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΕΚΡΗΞΗ, ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΑΥΝΟΥ, ΠΤΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Ισχύει για το 100% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου του περιεχομένου.
Καλύπτονται οι ζημιές στην οικοσκευή από Πυρκαγιά, Πτώση κεραυνού, Έκρηξη, Πτώση Αεροσκαφών και Πυρκαγιά από Δάσος
Παρέχεται για περίοδο μέχρι τρεις (3) μήνες

ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ Ή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΥΛΩΝ

Καλύπτονται οι Υλικές ζημιές που προκαλούνται στην ασφαλιζόμενη οικοδομή από πτώση δέντρων ή ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων από φυσικές και μόνο αιτίες.
Καλύπτεται επιπλέον και το κόστος απομάκρυνσης αυτών.
Συμπεριλαμβάνεται το κόστος απομάκρυνσης αυτών.